Как се изчисляват страниците превод? Печат

Съгласно БДС една преводаческа страница се равнява на 1800 знака с интервалите.

Страниците се изчисляват на базата на готовия превод, а не на оригинала.

Страниците на превод над 1800 знака се закръглят до втората цифра след десетичната запетая.

Преводи под 1800 знака се таксуват като една страница.