Общи Условия ПДФ Печат Е-мейл

И-ЛИНГУА ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Възложителя на поръчката за извършване на преводаческа услуга и/или заверка на документи и Изпълнителя, Агенция за преводи и легализации И-ЛИНГУА.

1. ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Заявката за превод се прави в писмен вид по имейл или в нашия офис. При подаване на заявка за превод по имейла, Възложителят трябва да посочи телефон за обратна връзка. Ако Възложителят не получи от Изпълнителя отговор или потвърждене за стартирането на поръчката, той трябва да се свърже с Изпълнителя по телефона или лично, тъй като е възможно заявката му да не е получена от Изпълнителя поради проблеми в интернет връзката или неволното й изпращане на погрешен адрес. Поръчка за превод, подадена по имейла, се счита за приета, след като бъде писмено потвърдена от страна на Изпълнителя в предварително договорените между Възложителя и Изпълнителя параметри. В противен случай, Възложителят няма право на претенции за обезщетение, в случай на забавяне в изпълнението или неизпълнение на подадена по този начин заявка за превод. При подаването на заявка за превод на място в офиса (както и при заявките за превод, подадени по електронната поща) се попълва Поръчка за превод с пореден номер от предназначения за тази цел Поръчник. В поръчката се уточняват параметрите на поръчката за превод като: номер на поръчката за превод, дата на заявяване, дата за предаване, език, от/на който се извършва преводът, цена по ценоразпис или цена след договорени отстъпки, вид и брой на документите за превод, предназначение на превода, начин на получаването на поръчката за превод и начинът на предаване на готовия превод, изисквания на клиента по отношение на форматирането или терминологията, начин на изписване на имена на лица и фирми, разчитане на съкращения в текста или ръкописен или нечетлив текст, начин на плащане, евентуално авансово плащане на част от сумата и др. Поръчката се попълва в три екземпляра, първият от които се дава да Възложителя и на него фигурират също данните на Изпълнителя като наименование на фирмата, телефони, адрес, електронна поща, интернет сайт и др. Вторият екземпляр се прилага към оставените от Възложителя документи, а третият екземпляр остава в Поръчника.

2. НАЧИН НА ПРЕДАВАНЕ НА ГОТОВИЯ ПРЕВОД

Готовият превод се предава на място в офиса, при представяне на екземпляра на Поръчката, който Възложителят е получил при оформянето на заявката за превод. Този екземпляр се предава на служителя и остава за архива на конкретната поръчка. Той е доказателство, че готовият превод е предаден на Възложителя. Освен това, Възложителят се разписва под декларацията ”Получих превода и оставените от мен оригинали”. Представянето на този екземпляр от поръчката е гаранция за избягване на грешка при предаването на готовата поръчка.

Поръчките могат да се предават и по мейла, както и чрез куриерска пратка на посочения от Възложителя адрес, но това става след получаване на потвърждение за извършено плащане, освен ако предварително не е договорено друго.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за предаване на готовия превод се определя от Възложителя и се приема от Изпълнителя, ако той е реален за изпълнение. Срокът започва да тече от момента, в който Изпълнителят разполага с целия обем на материалите за превод и условията на сделката са договорени и потвърдени и от двете страни. При промяна на обема на материалите за превод в посока към увеличаването му, ако Изпълнителят прецени за необходимо, срокът следва да се предоговори. Готовият превод се счита за предаден в срок, ако е изпратен или предаден на Възложителя в готов вид и съгласно неговите изисквания. Ако преводът е бил готов за предаване в определения срок, но Възложителят не го е получил в този срок, а по-късно, и това е станало по негово решение или поради ненавременно уреждане на плащането, Изпълнителят не носи отговорност и не дължи каквато и да било неустойка за забавяне.

4. НАЧИН НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА

Цената за извършване на превода се обуславя от езика, сложността на текста и срока за изпълнение на поръчката, съгласно действащия ценоразпис на Изпълнителя, който може да бъде видян на нашия сайт www.elingua.bg и в нашия офис. Една преводаческа страница по БДС съдържа 1800 писмени знака, включително интервалите, от готовия превод. Броят на страниците на оригинала могат да послужат като приблизителен ориентир, но не могат да се използват за база за изчисляване на цената на превода. Цената включва превод от заклет преводач, проверка на фактологическите данни от редактор и/или редактор-експерт и разпечатка, при срок за изпълнение до 5 страници за 24 часа. При бърз и експресен превод цената се завишава съответно с 50% и 100%. При превод от един чужд на друг чужд език, преводът минава през български език и цената се изчислява като към превода от чужд на български език се добави цената на превода от български на втория чужд език.

5. ПРОЦЕДУРА НА УРЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ

Рекламацията относно качеството на превода се изготвя в писмен вид, с изброяване и описание на грешките. След приемане на рекламацията, Изпълнителят възлага оценката на превода на редактор експерт, като му предоставя оригинала, готовия превод и забележките на Възложителя.  

В случаите, когато рекламацията се окаже основателна, Изпълнителят поема разходите за коригиране на материала за своя сметка и договаря с Възложителя обезщетение под формата на намаление на цената за извършената услуга. Фирмата не носи отговорност, в случаите, когато Възложителят е направил сам опит да коригира превода или е възложил на трето лице това, без да даде на Изпълнителя възможност за извършване на корекция.

В случаите, в които рекламацията се окаже неоснователна, Възложителят се задължава да обезщети Изпълнителя за всички разходи, възникнали в тази връзка.

Съгласно Чл. 126 от Закона за защита на потребителите, рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

6. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Плащането се извършва в брой или по банков път по сметка, посочена от Изпълнителя след приключване на всяка конкретна поръчка в срок до 3 дни след издаване на фактура.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Изпълнителят се задължава да не разкрива и разпространява пред трети лица информацията във връзка с цялостната дейност на Възложителя, станала му известна при и по повод изпълнението на задълженията му във връзка с възложената поръчка. Изпълнителят носи пълна отговорност за действията на своите служители и подизпълнители.

С приемането на тези Общи условия Възложителят дава своето изрично и безусловно съгласие, Изпълнителят, в качеството му на администратор на лични данни, да обработва личните данни, до които е получил достъп във връзка с поръчката за превод и/или легализация, за целите на превода и/или легализацията, включително да предоставя тези данни на други упълномощени от него и/или свързани с него лица, дружества или институции, за целите на изпълнението на възложената поръчка и за други законни цели.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Ако клиентът няма специфични изисквания за извършване на услугата, тя се извършва съобразно добрите практики в И-ЛИНГУА ЕООД.

За неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

 
и-Лингуа © 2009 - 2013